Yrittäjyys kouluopetuksessa

Nykyisessä opetusjärjestelmässä oppilaita ei välttämättä valmenneta työskentelemään yrittäjänä ja kohtaamaan elämässään uusia ja ennalta-arvaamattomia asioita. Mutta lapsia kaikissa kouluissa voi opettaa olemaan valmiimpia kohtaamaan uusia asioita ja toimimaan niitä kohdatessaan tilanteen mukaisesti ja menestymään yrittäjinä. Oppilaita voi opettaa rakentamaan alustoja, kasvattamaan itseluottamusta, tunnistamaan toistuvuuksia ja menestymään epäonnistumisen kautta. Heille voi opettaa yrittäjyyttä.

Yrittäjyys kouluopetuksessa

Alustojen rakentaminen

Hankittujen taitojen lisäksi kaikkein menestyneimmät henkilöt erottuvat keskiarvosta useimmiten kriittisen ajattelun ja luovuuden kautta. Ne ovat molemmat opittuja alustoja, joita yksilö voi käyttää hyödykseen tuottaakseen lisäarvoa ja päihittääkseen kilpailijansa. Blogit, vlogit ja podcastit sen sijaan ovat esimerkkejä alustoista, joiden avulla yrittäjät pyrkivät saavuttamaan potentiaalisia asiakkaita. Ideana on näiden kahden erityyppisen alustan yhdistäminen markkinoihin vaikuttamiseksi ja voiton hankkimiseksi. Koulut opettavat jo sisällön tuottamista, mutta se ei ole usein käyttökelpoista, vaan lapset tekevät sitä kurssin läpäisemiseksi eikä juuri muun syyn takia. Entä jos äidinkielen aineet korvattaisiin blogikirjoitusten luomisella? Todisteiden tuella tehtävää argumentoivaa kirjoittamista opetetaan jo äidinkielentunneilla, ja sitä voitaisiin käyttää myös blogissa. Kun opettajat eivät olisi enää ainoa yleisö, oppilaiden argumentoinnin tehokkuutta voitaisiin määritellä tavoittavuuden, kommenttien ja lopulta tuotteen tai palvelun ostokertojen perusteella.

Alustojen rakentaminen

Henkilöbrändäys

Lapset tietävät mistä he pitävät, mutta eivät aina tiedä mielipidettään asioista. Lapset saavat vaikutteita kaverien ja median kautta. Markkinoijat ovat kehittäneet erilaisia strategioita heidän mielipiteisiinsä vaikuttamiseksi. Mainostamisessa käytetään erilaisia psykologia tekniikoita nuorten vaikuttamiseksi, näitä ovat muun muassa viehättävyyden, huumorin, erityisyyden, pelon, sosiaalisen hyväksyttävyyden ja alitajuisten keinojen käyttäminen. Mutta jos teini-ikäinen käyttää aikaa itsensä brändäämiseen, joka sisältää henkilökohtaisten arvojen heijastelemista ja todellisen itsensä selvittämistä, hän voi kasvattaa itsetietoisuuttaan ja käyttää tätä hyväkseen vaikuttaakseen ympäröivään maailmaan positiivisella tavalla. Tämän jälkeen hän oi myös luoda tarinoita ja tuotteita tai palveluita, jotka ovat arvokkaita eivätkä pinnallisia, koska kyseessä ovat hänen intohimonsa kohteet, jotka hän haluaa jakaa maailman kanssa.

Tuotteiden tai palveluiden luominen

Vaikka uusien yritysten epäonnistumistilastot riippuvat paljon epäonnistumisen kriteeristä, on suurin virhe yrityksen perustamisessa useimmiten sellaisen tuotteen tarjoaminen, jota asiakkaat eivät kaipaa. Haluttomuus tuotetta kohtaa on suurempi syy epäonnistuneelle yritykselle kuin tuotteen huono hinnoittelu tai käyttäjäystävällisyys. Oppilaita voidaan opettaa kehittämään lähestymistapoja, joiden avulla he voivat luoda tuotteita ja palveluita, joita ihmiset kokevat oikeasti tarvitsevansa. Tärkeä lähestymistapa on oppia tunnistamaan toistuvuuksia ja kuvioita ihmisten käyttäytymisessä, mikä on tällä hetkellä lähinnä ainoastaan inhimillinen ominaisuus, joka on robottien ja tekoälyn saavuttamattomissa nykyisessä mittakaavassaan vielä pitkään. Eräs lähestymisstrategia tuotteiden luomisessa on muotoilukeskeinen lähestyminen, jolla on jo sijaa nykyopetuksessakin.

Virheiden tekeminen

Asiantuntijoiden mukaan halukkuus aloittaa uudestaan alusta on eräs tärkeimmistä ominaisuuksista menestyneiden yrittäjien keskuudessa. Tämä vaatii sekä taitoja että myös tietynlaista asennetta. Halukkuutta muuttaa tuotteita, mukauttaa markkinointinäkökulmaa, vaihtaa toimialaa tai uudistaa yrityskuvaa. Virheistä oppiminen voi jäädä heikolle huomiolle kouluissa. Vaikka kasvuajattelua korostetaan opetuksen yhteydessä, moni sitä kannustavista elimistä, oli kyseessä sitten koulujen hallinto tai opettajat, eivät itse noudata tätä ajatusmallia. Virheet jäävät usein lopullisiksi, mikä näkyy esimerkiksi koetulosten ja kurssiarvosanojen arvostamisessa. Kouluissa annetaan oppilaille harvoin mahdollisuutta todistaa oppimansa asiat useammalla eri tavalla.

Opetuksesta vastaaville henkilöille olisi syytä tehdä selväksi, että epäonnistuminen on aina vaihtoehto, ja opettaa oppilaille, että epäonnistumisten tarkasteleminen ja niistä oppiminen johtaa aitoon ja todelliseen kasvuun. Nykyinen opetusjärjestelmä ei välttämättä valmenna lapsia tämän päivän maailmaa varten. Nykyisten oppilaiden menestyksen takaamiseksi tulevaisuudessa on luovuttava vanhoista asenteista ja rakennettava heille entistä parempi oppimisympäristö.