Yrityksen liikeidean laatiminen

Kun yritystoimintaa lähdetään aloittamaan, laaditaan ensimmäiseksi yritykselle toiminta-ajatus. Toiminta-ajatuksen perusteelta taas luodaan liikeidea, joka kuvaa toiminta-ajatuksen toteuttamista käytännön tasolla. Se on yrityksen toimintaa kuvaava laajempi ja yksityiskohtaisempi suunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan yrityksen tavoittelemat asiakkaat ja heille tarjottavat tuotteet. Liikeidea sisältää myös kuvauksen yrityksen imagosta eli sen tuottamasta mielikuvasta ja tämän imagon saavuttamiseksi tarvittavat keinot.

Yrityksen liikeidean laatiminen

Yrityksen liikeidean täytyy vastata kysymyksiin, kenelle myydään, mitä myydään, kuinka myyminen toteutetaan ja minkä vuoksi liiketoimintaa tehdään. Liikeidea kuvaa kuinka yritys toimii käytännössä ja millaiset ovat ne kilpailuvaltit, joiden vuoksi asiakas valitsee yrityksen tuotteen kilpailijoiden tuotteiden sijasta. Liikeidean suunnittelu aloitetaan vasta, kun yrityksen ulkoinen liiketoimintaympäristö on ensin analysoitu huolellisesti. Liikeidean laatiminen koostuu asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten selvittämisestä, tuotetarjonnasta päättämisestä, yrityskuvan ja yrityksen toimintatavan suunnittelusta sekä näiden avulla yrityksen kilpailuvalttien selvittämisestä. Yritystoimintaa tehdään asiakkaita varten, joten liikeidean laatimisen jokaisen vaiheen täytyy tapahtua asiakaslähtöisesti. Kun asiakkaan etu on lähtökohtana jokaisessa ratkaisussa, johtaa tämä yrityksen toiminnan kannalta pitkällä tähtäimellä parhaaseen lopputulokseen.

Asiakkaat

Ensimmäisenä vaiheena liikeidean kehittämisessä on asiakasryhmän valitseminen. Tässä vaiheessa päätetään, kenelle yrityksen tuotteita ensisijaisesti lähdetään markkinoimaan. Asiakasryhmäksi ei välttämättä kannata valita liian laajaa ostajajoukkoa, koska ostajilla on erilaisia vaatimuksia ja tarpeita, joita yritys ei pysty kunnolla täyttämään ja miellyttämään. Moni pienyrittäjä saattaa tavoitella liian suurta asiakasryhmää, koska hän kuvittelee pienentävänsä tällä tavoin liiketoiminnan riskiä. Tämän sijasta on järkevämpää rajata ensisijainen asiakaskohderyhmä pienemmäksi. Rajaamalla asiakaskohderyhmänsä yritys pystyy käyttämään paremmin rajallisia voimavarojaan ja kohdentamaan myös markkinointiviestinnän paremmin.

Tuotteet

Kun kohdeasiakasryhmän tarpeen ja vaatimukset on selvitetty, on päätettävä, millaisia tuotteita yritys ryhtyy asiakkaille tarjoamaan. Lähtökohta yrityksen tuotetarjonnan suunnittelulle syntyy asiakaskohderyhmän tarpeiden, vaatimusten ja arvostusten pohjalta. Tuotteiden ominaisuuksien ja hinnan täytyy vastata mahdollisimman hyvin asiakkaisen toiveita. Tuotteiden lukumäärän perusteella voidaan luoda tuoteryhmiä. Kannattaa kuitenkin miettiä kuinka paljon tuotteita ja tuoteryhmiä kannattaa ottaa tuotantoon sekä pohtia sitä, ovat tuotetarjonnan tuotteet linjassa. Tuotetarjonnan lisäksi on päätettävä tuotteiden laatutaso asiakasryhmän vaatimusten perusteella. Tämä vaikuttaa tuotteen lopullisen hinnan muodostumiseen.

Imago

Imagolla eri yrityskuvalla tarkoitetaan yrityksestä ulkopuolisille muodostuvaa mielikuvaa. Yrityksen imagosta täytyy tehdä mahdollisimman houkutteleva, sillä tunteilla ja mielikuvilla on hyvin vahva vaikutus asiakkaiden ostopäätöksissä. Yrityskuva muodostuu joka tapauksessa, vaikka sitä ei olisi erikseen rakentamassa. Nykyään yrityskuva on hyvin merkittävä yritysten kilpailuvaltti, jota tarvitaan esimerkiksi yrityksen uskottavuuden lisäämiseksi. Hyvä imago saattaa mahdollistaa korkeampien katteiden hinnoittelun.

Imago

Yrityksen toimintatapa

Kun edellä olevat vaiheet on suoritettu, liikeideassa edetään pohtimaan yrityksen toimintatapaa eli yritystoiminnan käytännön toteuttamista. Toimintatapaan otetaan mukaan yrityksen henkiset ja fyysiset resurssit ja toiminnan organisointi. Fyysisiin voimavaroihin sisältyvät esimerkiksi yrityksen sijainti suhteessa asiakkaisiin ja toimittajiin, toimitilat sekä koneet, kalusto ja työvälineet. Henkisiä resursseja ovat yrityksen henkilöstö ja heidän osaamisensa, motivaationsa sekä henkilöstön väliset henkilösuhteet. Toiminnan organisoinnissa otetaan huomioon yrityksen hankinnat, tuotanto, tukitoiminnat sekä myynti ja jakelu.

Kilpailuvaltit

Viimeisenä vaiheessa liikeidean luonnissa on yrityksen kilpailuvalttien määrittely. Nämä pitävät sisällään ne konkreettiset asiat, jotka saavat asiakkaan valitsemaan yrityksen tuotteen kilpailijan vaihtoehdon sijasta. Yrityksen on oltava houkutteleva vaihtoehto asiakkailleen, että se voi menestyä. Kilpailuvalttien määrittelemisellä on tärkeä rooli myös rahoittajille. Kilpailuvaltit osoittavat rahoittamisen edellytykset ja auttavat perustelemaan yrityksen menestymismahdollisuuksia. Kilpailuvaltteja voidaan käyttää hyvinä myyntiperusteluina tuotteille niiden markkinoinnissa. Kilpailuetu voi perustua esimerkiksi tuotteen ominaisuuksiin, yritykseen liitettyihin mielikuviin, tuotteen hintaan tai tuotteen ostamisen helppouteen.