Yritysmuodon valinta yrityksen perustamisessa

Yritysmuodon valinta on yksi tärkeimmistä ratkaisuista, kun uutta yritystoimintaa aloitetaan. Yritysmuodon valintaan vaikuttaa olennaisesti yrityksen toiminnan luonne sekä myös yrityksen perustamiseen ja sen toimintaan osallistuvien henkilöiden määrä sekä yrityksen vaatiman pääoman tarve. Erilaiset yritysmuodot ovat erilaisessa asemassa verotuksellisesti. Yrityksen yhtiömuoto määrää myös erilaiset pakolliset toimet ja ilmoitusvelvollisuudet, jotka yrityksen perustamiseen liittyy. Jokaisen elinkeinonharjoittajan on kuitenkin tehtävä yrityksestä perustamisilmoitus, jonka voi tehdä myös verkossa. Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei tarvitse erillistä perustamisasiakirjaa toiminimen perustamiseen, vaan tähän riittää pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin. Yksityisen elinkeinonharjoittajat kaikki sopimukset ja sitoumukset tapahtuvat hänen omalla nimellään.

Yritysmuodon valinta yrityksen perustamisessa

Avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka sopivat keskenään elinkeinon harjoittamisesta saavuttaakseen yhteisen tarkoituksen ja päämäärän. Avoimesta yhtiöstä on tehtävä ennen toiminnan aloittamista aina perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Mikäli perustamisesta on sovittu aiemmin, mutta yhtiötä ei ole vielä rekisteröity, käytetään siirtymäsäännöstä. Ennen rekisteröimistä yhtiö ei voi tehdä sitoumuksia. Avointa yhtiötä ei voi perustaa pelkästään yksi yhtiömies, ja jos yhtiön osakkaiden määrä jossain vaiheessa tippuu yhteen esimerkiksi eron tai kuoleman vuoksi, yhtiö voi toimia avoimena yhtiönä enintään vuoden verran ja ellei tänä aikana yhtiöön liity toista osakasta, sen toiminta muuttuu luonteeltaan yksityiseksi toiminimeksi. Avoimen yhtiön yhtiösopimus on yleensä syytä tehdä kirjallisesti, vaikka se voikin olla vapaamuotoinen. Sopimuksessa sovitaan yhtiömiesten vastuista ja velvollisuuksista sekä yhtiön toiminnan tavoitteista. Avoimen yhtiön toiminnalla pitää olla ajallisesti jatkuva taloudellinen tarkoitus, eikä yhtiötä saa perustaa lyhyiden hankkeiden kertaluonteiseksi hoitamiseksi.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiön rekisteröiminen on ilmoitettava kolmen kuukauden sisällä yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta, tai muussa tapauksessa perustaminen raukeaa. Yhtiö ei voi hankkia ennen rekisteröitymistä oikeuksia eikä se voi tehdä sitoumuksia. Ennen rekisteröitymistä tehtyjen toimien vastuu on toimista päättäneillä ja siihen osallistuneilla yhteisvastuullisesti. Yhtiösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen toimista aiheutuneet velvoitteet siirtyvät yhtiölle, kun se rekisteröidään. Yhtiösopimus on muodoltaan lähes samanlainen kuin avoimessa yhtiössä. Kommandiittiyhtiössä on lisämääräyksiä äänettömän yhtiömiehen maksamaa panosta ja hänen saamaansa voitto-osuutta koskien. Yhtiösopimuksessa on ilmoitettava yhtiön toiminimi ja toimiala, yhtiön kotipaikka, vastuunalaisten ja äänettömien yhtiömiesten henkilötiedot, äänettömien yhtiömiesten rahalliset panokset, yhtiön tilikausi sekä sopimuksen ollessa määräaikainen yhtiökauden pituus.

Osuuskunta

Osuuskunta on tavallaan liiketoiminnallinen vastine aatteelliselle yhdistykselle. Yhtiömuotona osuuskunnan tarkoituksena on tukea jäsenistönsä taloudenpitoa tai elinkeinoa taloudellista toimintaa harjoittamalla siten, että jäsenet voivat käyttää osuuskunnan tarjoamia palveluita hyväkseen. Osuuskunnan säätely on hyvin pitkälti samanlaista kuin osakeyhtiössä. Kiinteää osuuspääomaa osuuskunnalla ei ole, vaan pääoma vaihtelee jäsenmäärän mukaisesti. Osuuskunnan jäsenillä on osuuskunnassa käytettävissään samanlainen valta kuin osakkeenomistajilla osakeyhtiössä. Perustajana voi toimia luonnollinen henkilö tai henkilöt, yhteisö, säätiö tai joku muu oikeushenkilö, jotka samalla liittyvät osuuskunnan jäseniksi.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on yleisin Suomessa käytetty yritysmuoto. Osakeyhtiössä osakkeenomistajat vastaavat velvoitteista ainoastaan sijoittamansa pääoman muodossa. Pääroolissa uudistetussa osayhtiölaissa ovat osakkeenomistajien rajoitetut vastuut sekä yhdenvertaisuus ja enemmistöperiaate. Osakeyhtiö on aina itsenäinen oikeushenkilö, joka on omistajistaan erillinen ja vastaa omista velvoitteistaan. Osakeyhtiö perustetaan osakkeenomistajien kesken tehdyllä perustamissopimuksella. Allekirjoittaessaan sopimuksen osakkeenomistajat merkitsevät itselleen sopimuksessa esitetyn määrän yhtiön osakkeita. Pääomaa osakeyhtiöllä on oltava vähintään 2 500 euroa. Osakeyhtiön perustamissopimuksessa täytyy aina mainita päivämäärä, osakkeenomistajat ja heidän merkitsemänsä osakkeet ja osakkeiden merkintähinta, osakkeen maksuaika ja yhtiön hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat ja tarvittaessa toimitusjohtaja. Perustamissopimukseen täytyy liittää myös yhtiöjärjestys, jonka tarkoitus on säädellä yhtiön toimintaa. Yhtiöjärjestys voi olla melko suppea, mutta siinä on mainittava aina vähintään yhtiön toiminimi ja toimiala sekä kotipaikkana oleva Suomen kunta.

Osakeyhtiö